Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Wie zijn wij?


Het sociaal fonds 202 werd opgericht op 1 januari 1977. Het is de CAO van maart 2007 die de statuten van het fonds bepaalt en de werking ervan regelt.

Het sociaal fonds heeft tot doel aanvullende sociale voordelen te financieren, te organiseren of toe te kennen, ondermeer wat betreft de aansluiting bij een vakbond, evenals de beroepsopleiding en de syndicale vorming van de bedienden.

Het fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité. De basisbijdrage wordt berekend op basis van het aantal bediende in dienst op 30 september van de vorig jaar. De tewerkstellingsbijdrage is een percentage van de brutoloonmassa van het derde kwartaal van het vorig jaar.

Het Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de bedienden.
Deze raad telt 10 effectieve en tien plaatsvervangende leden, hetzij vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de werkgevers en vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de bediendenorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.


 

Paritair comité


Benaming

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN (PC 202)

Beschrijving van de sector

Het paritair comité is bevoegd voor de bedienden en hun werkgevers, waarvan de ondernemingsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene of de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren.

De bevoegdheid van het paritair comité is beperkt tot:

  • de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen (vernietigd door het arrest van de Raad van state van 30 april 1996 - zie bericht in het Belgisch staatsblad van 8 juni 1996);

  • de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren en die minstens vijftig werknemers tewerkstellen;

  • de werkgevers die deel uitmaken van een groep van ondernemingen waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren, en wanneer de volledige groep van ondernemingen minstens vijftig werknemers tewerkstelt;

  • de ondernemingen bestaande uit een maatschappelijke zetel en minstens twee bijhuizen, waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren en waar minstens vijfentwintig werknemers worden tewerkgesteld.

Worden verstaan onder:

  • algemene kleinhandel in voedingswaren : de kleinhandel in een redelijke verhouding, van de in de verschillende koopwarengroepen begrepen goederen bestaande uit voedingsproducten (kruidenierswaren, vlees en vleeswaren, groenten, fruit en aardappelen, zuivelproducten, dranken, diepvriesproducten en dergelijke) als courante gebruiksgoederen (onderhoudsproducten, non-foodartikelen, rookartikelen, plastiek- en papierwaren, toilet- en parfumerieartikelen en dergelijke);

  • gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren : de kleinhandel in voedingswaren die niet behoort tot de algemene kleinhandel in voedingswaren.

Hoe te weten komen of een bedrijf tot dit PC behoort?

In principe bepaalt de werkgever zelf tot welk paritair comité hij meent te behoren, waarbij de activiteit van zijn onderneming als doorslaggevend criterium geldt. Indien er twijfel is kan een onderzoek van de Inspectie van de sociale wetten uitsluitsel brengen. Een onderneming behoort in principe tot één enkel paritair comité. De regel geldt volgens dewelke de nevenactiviteit de hoofdactiviteit volgt.
 

Contactgegevens


Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Oudergem 

Dries Smets
Assistant
dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90
Lore-Elène Dignef
Assistant
lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92
Laurence Pira
Administrative Coordinator
laurence.pira@comeos.be
tel: 02 788 05 94
Pablo Salazar
Junior Account Officer
pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13