Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Tijdskrediet


Het Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen geeft in bepaalde gevallen een toeslag aan de bedienden uit de sector die hun prestaties verminderen in het kader van het halftijds tijdskrediet einde loopbaan.

CAO Tijdskrediet - CAO Risicogroepen

Voorwaarden

 • De bediende moet de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben

 • De bediende moet minstens 25 jaar loopbaan hebben en minstens ¾ tewerkgesteld geweest zijn tijdens de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag 

 • De bediende moet een anciënniteit in de onderneming hebben van ten minste 5 jaar, in een arbeidsregeling van 27 uur per week of meer (waarvan de volledige periode van de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet)

 • De prestaties moeten worden verminderd tot een halftijdse betrekking in het kader van tijdskrediet einde loopbaan vanaf 55 jaar

 • De vermindering van de prestaties moet definitief zijn

 • De bediende moet zich ertoe verbinden uiterlijk op de wettelijke minimumleeftijd met pensioen te gaan, dat wil zeggen op 65 jaar tot 2024, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030 

 • De bediende moet een variabele uurregeling aanvaarden 

 • De bediende moet recht hebben op RVA-uitkeringen in het kader van halftijds tijdskrediet einde loopbaan

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld worden om recht te geven op de toeslag

Bedrag

 • Voor rechthebbenden die voltijds werkten: 148,74 euro/maand

 • Voor bedienden die deeltijds werkten: dit bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd
  Berekening: ((arbeidsduur – deeltijds) / deeltijds) x 148,74

  u/week BRUTO BEDRIJFS
  VOORHEFFING
  NETTO
  35 148,74 33,02 115,72
  34 140,24 31,13 109,11
  33 131,74 29,25 102,49
  32 123,24 27,36 95,88
  31,5 118,99 26,42 92,57
  31 114,74 25,47 89,27
  30,5 110,49 24,53 85,96
  30 106,24 23,59 82,65
  29 97,74 21,70 76,04
  28,5 93,49 20,75 72,74
  28 89,24 19,81 69,43
  27 80,74 17,92 62,82
 • Voor bedienden die in tijdskrediet 1/5 waren voor hun halftijds tijdskrediet, wordt de premie berekend op basis van de arbeidsregeling voor de tijdskrediet 1/5

 • Op dit bedrag wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden

 

Procedure

 • Een aanvraag moet ingediend worden bij het Sociaal fonds:
  • volledig ingevuld en door de werkgever en door de bediende ondertekend aanvraagformulier CT202
  • kopie van het formulier C62 van de RVA

Tips om het beheer van uw dossier te vergemakkelijken/versnellen:

 • stuur één enkele mail/brief met uw volledige dossier
 • stuur liever één email, met een pdf als bijlage (afbeeldingen: als bijlage en leesbaarheid controleren)
 • vermeld in de onderwerpregel (of ander contact): CT202, uw naam, voornaam en rijksregisternummer
 • herhaal uw emails/telefoontjes niet om de stand van zaken te kennen: wij nemen zelf contact op zo spoedig mogelijk
 • Het Sociaal fonds kijkt het dossier na
  • Indien het onvolledig is neemt het Sociaal fonds contact op met de werkgever of met de bediende om de ontbrekende inlichtingen/documenten aan te vragen

  • Indien alle voorwaarden zijn voldaan wordt een brief naar de bediende verzonden in het begin van de maand volgend op de indiening van het dossier, met uitleg over de betalingsmodaliteiten

 • De nieuwe dossiers worden op het einde van de maand van ontvangst afgesloten en moeten dus voor het einde van de maand ingediend en volledig zijn om te kunnen opgenomen worden in de uitbetaling van de volgend maand

 • De betalingsorders worden rond de 20ste van de maand naar de bank gestuurd

 • In het begin van het jaar stuurt het Sociaal fonds een enquête naar de bediende om te checken dat alle voorwaarden nog voldaan zijn en dat zijn/haar gegevens correct zijn

 • Eind februari stuurt het Sociaal Fonds een fiscale fiche naar de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar belastingaangifte kan invullen

Opmerkingen

 • Hoe moet punt 5 van Bijlage C61-CAO77bis ingevuld worden?

  • sectorale CAO, gesloten op 23/11/2021
  • neergelegd op de griffie op 07/12/2021
  • registratienummer: 170173
  • de datum waarop de CAO is gesloten, is gelegen na 30/09/2005, maar de CAO vormt een ononderbroken verlenging van een eerdere CAO die al gesloten was vóór 01/10/2005.
   Gegevens betreffende de laatste CAO die al van kracht was op 30/09/2005:
   - neergelegd op de griffie op 16/06/2005
   - registratienummer: 75195/CO/202
 • Eind van het recht

De toelage wordt uiterlijk gestort tot de wettelijke minimumpensioenleeftijd. De betalingen zullen echter stopgezet worden als de bediende de onderneming verlaat (bijv. in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

 • Grensarbeider

De bedienden met het statuut van grensarbeider moeten bij hun aanvraagdossier en daarna elk jaar een 276Front-document bijvoegen dat de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toelaat.

 • Toestand wijzigingen

Wij verzoeken de bediende alsook de werkgever met aandrang het Sociaal Fonds op de hoogte te houden van alle wijzigingen in de toestand van de bediende die het verlies of de schorsing van het recht op de betaling van de toeslag (SWT, ontslag, lagere/hogere arbeidsregeling, voltijds tijdskrediet, overlevings/weduwenpensioen, (vervroegd) pensioen, thematisch verlof,...) kan veroorzaken.

Elke aanpassing aan het dossier moet schriftelijk doorgegeven worden, liefst per e-mail, met vermelding van het rijksregisternummer, de naam en voornaam van de bediende evenals zijn/haar werkgever en dat het gaat om een dossier tijdskrediet.


Contact:
Laurence Pira
Administrative Coordinator
e-mail: laurence.pira@comeos.be
tel: 02 788 05 94